top of page

Algemene voorwaarden PIÑA 

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “klant”) en de organisatie, Piña en elke andere direct of indirect aan deze onderneming gelieerde vennootschap of onderneming (hierna te noemen: het “evenement”), ongeacht hoe die tot stand komt.

 

Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement te noemen: de ‘locatie’, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Toegangsbewijs

Dit evenement is alleen toegankelijk voor personen die op de datum van het evenement 18 jaar of ouder zijn. De verantwoordelijkheid in de aankoop van de tickets ligt bij de bezoeker, de organisatie behoudt het recht om de bezoeker toegang te weigeren als deze niet ouder dan 18 is zonder restitutie van de ticket.

 

Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft de houder van het ticket eenmalig toegang tot het evenement en de locatie. De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

 

Alleen aanschaf via de ticketservice vertoont op www.pina.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets.

 

Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De organisatie gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. De klant dient er zelf voor te zorg te dragen dat deze de houder wordt en blijft van de tickets. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.

 

De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor te fouilleren. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren.

 

Reeds aangeschafte tickets worden niet ingewisseld of teruggenomen.

 

Huisregels

De organisatie behoudt het recht om huisregels aan te houden voor de bezoekers van het evenement. Deze regels worden voorafgaand aan het evenement op de website en op de locatie geplaatst. Bezoekers dienen zich te allen tijde aan de huisregels van het evenement en instructies van het personeel en bevoegde instanties te houden. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, of bij het niet naleven van de huisregels, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de locatie te verwijderen.

 

Beeld en geluidsopnamen

Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij dezen en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

 

Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden etc, heeft de organisator het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren.

 

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de organisatie uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de kant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen tien weken na de geannuleerde datum plaats via de ticket provider. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op toegang voor een ander evenement.
 

Aansprakelijkheid

Bezoekers betreden de locatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

De organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

 

De organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. 

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

 

Consumptiemunten

Eventuele consumptiemunten die tijdens het evenement of via de ticketprovider vertoont op www.pina.nl zijn aangeschaft zijn alleen geldig tijdens het evenement. De Organisator is na afloop van het Evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten. Er kan op het evenement gebruik gemaakt worden van een ander betaalsysteem, in dit geval zijn de algemene voorwaarden van het systeem dat in plaats is van toepassing op de aanschaf van producten of diensten op locatie tijdens het evenement.

 

Persoonsgegevens

De organisatie verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Slotbepaling

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Op eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Utrecht voorgelegd.

bottom of page